Lemuriformeslemurs and relatives


  • hairy-eared dwarf lemur
   Allocebus trichotis
  • avahi
   Avahi laniger
  • avahi
   Avahi laniger
  • greater dwarf lemur
   Cheirogaleus major
  • greater dwarf lemur
   Cheirogaleus major
  • greater dwarf lemur
   Cheirogaleus major
  • greater dwarf lemur
   Cheirogaleus major
  • fat-tailed dwarf lemur
   Cheirogaleus medius
  • fat-tailed dwarf lemur
   Cheirogaleus medius
  • crowned lemur
   Eulemur coronatus
  • brown lemur
   Eulemur fulvus
  • brown lemur
   Eulemur fulvus
  • brown lemur
   Eulemur fulvus
  • brown lemur
   Eulemur fulvus
  • brown lemur
   Eulemur fulvus