Geometridae


  • Erannis tiliaria
  • Erannis tiliaria
  • Erannis tiliaria
  • Eubaphe mendica
  • Eubaphe mendica
  • Euchlaena effecta
  • Euchlaena irraria
  • Euchlaena irraria
  • Euchlaena irraria
  • Euchlaena johnsonaria
  • Euchlaena johnsonaria
  • Euchlaena johnsonaria
  • Euchlaena muzaria
  • Euchlaena pectinaria
  • Euchlaena serrata