Geometridae


  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis gracilineata
  • Eulithis serrataria
  • Euphyia intermediata
  • Eupithecia
  • Eupithecia
  • Eupithecia
  • Eupithecia absinthiata