Geometridae


  • Euchlaena irraria
  • Euchlaena johnsonaria
  • Euchlaena johnsonaria
  • Euchlaena johnsonaria
  • Euchlaena muzaria
  • Euchlaena pectinaria
  • Euchlaena serrata
  • Euchlaena tigrinaria
  • Eufidonia convergaria
  • Eufidonia discospilata
  • Eufidonia discospilata
  • Eufidonia discospilata
  • Eugonobapta nivosaria
  • Eulithis diversilineata
  • Eulithis diversilineata