Geometridae


  • Euchlaena tigrinaria
  • Eufidonia convergaria
  • Eufidonia discospilata
  • Eufidonia discospilata
  • Eufidonia discospilata
  • Eugonobapta nivosaria
  • Eulithis diversilineata
  • Eulithis diversilineata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata