Plegadisglossy ibises


  • white-faced ibis
   Plegadis chihi
  • white-faced ibis
   Plegadis chihi
  • white-faced ibis
   Plegadis chihi
  • white-faced ibis
   Plegadis chihi
  • white-faced ibis
   Plegadis chihi
  • white-faced ibis
   Plegadis chihi
  • white-faced ibis
   Plegadis chihi
  • glossy ibis
   Plegadis falcinellus
  • glossy ibis
   Plegadis falcinellus
  • glossy ibis
   Plegadis falcinellus
  • glossy ibis
   Plegadis falcinellus
  • glossy ibis
   Plegadis falcinellus
  • glossy ibis
   Plegadis falcinellus
  • glossy ibis
   Plegadis falcinellus
  • glossy ibis
   Plegadis falcinellus