Plegadis chihiwhite-faced ibis


    • white-faced ibis
      Plegadis chihi