Idiacanthus fasciolaBlack Dragonfish(Also: Deepsea stalkeye fish)


    • Black Dragonfish
      Idiacanthus fasciola