Bilateriabilaterally symmetrical animals


  • Eupithecia satyrata
  • yellow-crowned bishop
   Euplectes afer
  • white-winged widowbird
   Euplectes albonotatus
  • red-collared widowbird
   Euplectes ardens
  • fan-tailed widowbird
   Euplectes axillaris
  • northern red bishop
   Euplectes franciscanus
  • northern red bishop
   Euplectes franciscanus
  • northern red bishop
   Euplectes franciscanus
  • northern red bishop
   Euplectes franciscanus
  • northern red bishop
   Euplectes franciscanus
  • northern red bishop
   Euplectes franciscanus
  • northern red bishop
   Euplectes franciscanus
  • northern red bishop
   Euplectes franciscanus
  • northern red bishop
   Euplectes franciscanus
  • northern red bishop
   Euplectes franciscanus