Bombycoidea


  • Acherontia atropos
  • Acherontia atropos
  • Acherontia atropos
  • Actias luna
  • Actias luna
  • Actias luna
  • Amorpha juglandis
  • Amorpha juglandis
  • Amorpha juglandis
  • Amorpha juglandis
  • Amorpha juglandis
  • Anisota senatoria
  • Anisota virginiensis
  • Anisota virginiensis
  • Anisota virginiensis