Myers, Phil


  • Guianan saki
   Pithecia pithecia
  • Plagodis alcoolaria
  • Plagodis alcoolaria
  • Plagodis alcoolaria
  • Plagodis alcoolaria
  • Plagodis serinaria
  • Plagodis serinaria
  • Plagodis serinaria
  • Plagodis serinaria
  • Plagodis serinaria
  • Plateumaris
  • Platycryptus undatus
  • Platycryptus undatus
  • Platycryptus undatus