Myers, Phil


  • Tachopteryx thoreyi
  • tree swallow
   Tachycineta bicolor
  • tree swallow
   Tachycineta bicolor
  • tree swallow
   Tachycineta bicolor
  • Tacparia detersata
  • Tacparia detersata
  • Tacparia detersata
  • Tacparia detersata
  • Egyptian free-tailed bat
   Tadarida aegyptiaca
  • Egyptian free-tailed bat
   Tadarida aegyptiaca
  • Egyptian free-tailed bat
   Tadarida aegyptiaca
  • Egyptian free-tailed bat
   Tadarida aegyptiaca
  • Egyptian free-tailed bat
   Tadarida aegyptiaca
  • Egyptian free-tailed bat
   Tadarida aegyptiaca
  • Egyptian free-tailed bat
   Tadarida aegyptiaca