Passeroideasparrows and relatives

  • blue-black grassquit
   Volatinia jacarina
  • blue-black grassquit
   Volatinia jacarina
  • Wilson's warbler
   Wilsonia pusilla
  • yellow-headed blackbird
   Xanthocephalus xanthocephalus
  • white-throated sparrow
   Zonotrichia albicollis
  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys
  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys
  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys