Avesbirds


  • white-rumped munia
   Lonchura striata
  • white-rumped munia
   Lonchura striata
  • white-rumped munia
   Lonchura striata
  • white-rumped munia
   Lonchura striata
  • white-rumped munia
   Lonchura striata
  • white-rumped munia
   Lonchura striata
  • white-rumped munia
   Lonchura striata
  • white-rumped munia
   Lonchura striata
  • hooded merganser
   Lophodytes cucullatus
  • hooded merganser
   Lophodytes cucullatus
  • hooded merganser
   Lophodytes cucullatus
  • hooded merganser
   Lophodytes cucullatus
  • hooded merganser
   Lophodytes cucullatus
  • hooded merganser
   Lophodytes cucullatus
  • hooded merganser
   Lophodytes cucullatus