Sarcopterygiilobe-finned fishes and terrestrial vertebrates


  • kinkajou
   Potos flavus
  • leaf-monkeys and surilis
   Presbytis
  • leaf-monkeys and surilis
   Presbytis
  • mitred leaf monkey
   Presbytis melalophos
  • graceful prinia
   Prinia gracilis
  • graceful prinia
   Prinia gracilis
  • graceful prinia
   Prinia gracilis
  • graceful prinia
   Prinia gracilis
  • graceful prinia
   Prinia gracilis
  • graceful prinia
   Prinia gracilis
  • graceful prinia
   Prinia gracilis
  • plain prinia
   Prinia inornata
  • plain prinia
   Prinia inornata
  • plain prinia
   Prinia inornata
  • plain prinia
   Prinia inornata