Sarcopterygiilobe-finned fishes and terrestrial vertebrates


  • bat-eared fox
   Otocyon megalotis
  • bat-eared fox
   Otocyon megalotis
  • bat-eared fox
   Otocyon megalotis
  • bat-eared fox
   Otocyon megalotis
  • bat-eared fox
   Otocyon megalotis
  • bat-eared fox
   Otocyon megalotis
  • bat-eared fox
   Otocyon megalotis
  • bat-eared fox
   Otocyon megalotis
  • bat-eared fox
   Otocyon megalotis
  • greater galago
   Otolemur crassicaudatus
  • small-eared galago
   Otolemur garnettii
  • large-eared free-tailed bat
   Otomops martiensseni
  • Angoni vlei rat
   Otomys angoniensis
  • Otophryne pyburni
  • eastern screech owl
   Otus asio