Sarcopterygiilobe-finned fishes and terrestrial vertebrates


  • Dendrobates tinctorius
  • Dendrobates tinctorius
  • Dendrobates tinctorius
  • Dendrobates tinctorius
  • Dendrobates tinctorius
  • plain-brown woodcreeper
   Dendrocincla fuliginosa
  • gray treepie
   Dendrocitta formosae
  • gray treepie
   Dendrocitta formosae
  • gray treepie
   Dendrocitta formosae
  • gray treepie
   Dendrocitta formosae
  • rufous treepie
   Dendrocitta vagabunda
  • rufous treepie
   Dendrocitta vagabunda
  • white-backed woodpecker
   Dendrocopos leucotos
  • white-backed woodpecker
   Dendrocopos leucotos
  • great spotted woodpecker
   Dendrocopos major