Sarcopterygiilobe-finned fishes and terrestrial vertebrates


  • saiga
   Saiga tatarica
  • saiga
   Saiga tatarica
  • saiga
   Saiga tatarica
  • Bolivian squirrel monkey
   Saimiri boliviensis
  • Bolivian squirrel monkey
   Saimiri boliviensis
  • Central American squirrel monkey
   Saimiri oerstedii
  • Central American squirrel monkey
   Saimiri oerstedii
  • South American squirrel monkey
   Saimiri sciureus
  • South American squirrel monkey
   Saimiri sciureus
  • South American squirrel monkey
   Saimiri sciureus
  • South American squirrel monkey
   Saimiri sciureus
  • South American squirrel monkey
   Saimiri sciureus
  • South American squirrel monkey
   Saimiri sciureus
  • South American squirrel monkey
   Saimiri sciureus
  • South American squirrel monkey
   Saimiri sciureus