Sarcopterygiilobe-finned fishes and terrestrial vertebrates


  • tricolored heron
   Egretta tricolor
  • tricolored heron
   Egretta tricolor
  • tricolored heron
   Egretta tricolor
  • tricolored heron
   Egretta tricolor
  • tricolored heron
   Egretta tricolor
  • tricolored heron
   Egretta tricolor
  • straw-colored fruit bat
   Eidolon helvum
  • tayra
   Eira barbara
  • Elachistocleis ovalis
  • swallow-tailed kite
   Elanoides forficatus
  • swallow-tailed kite
   Elanoides forficatus
  • black-shouldered kite
   Elanus axillaris
  • black-winged kite
   Elanus caeruleus
  • black-winged kite
   Elanus caeruleus
  • black-winged kite
   Elanus caeruleus