Sarcopterygiilobe-finned fishes and terrestrial vertebrates


  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys
  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys
  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys
  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys
  • northern mockingbird
   Mimus polyglottos
  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys
  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys
  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys
  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys
  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys
  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys
  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys
  • white-crowned sparrow
   Zonotrichia leucophrys
  • Harris's sparrow
   Zonotrichia querula
  • Harris's sparrow
   Zonotrichia querula
  • scaly thrush
   Zoothera dauma