Sarcopterygiilobe-finned fishes and terrestrial vertebrates


  • common myna
   Acridotheres tristis
  • common myna
   Acridotheres tristis
  • common myna
   Acridotheres tristis
  • Northern Cricket Frog
   Acris crepitans
  • Northern Cricket Frog
   Acris crepitans
  • Northern Cricket Frog
   Acris crepitans
  • Northern Cricket Frog
   Acris crepitans
  • Northern Cricket Frog
   Acris crepitans
  • Southern Cricket Frog
   Acris gryllus
  • feathertail glider
   Acrobates pygmaeus
  • feathertail glider
   Acrobates pygmaeus
  • great reed warbler
   Acrocephalus arundinaceus
  • great reed warbler
   Acrocephalus arundinaceus
  • great reed warbler
   Acrocephalus arundinaceus
  • marsh warbler
   Acrocephalus palustris