Sarcopterygiilobe-finned fishes and terrestrial vertebrates


  • Thomson's gazelle
   Eudorcas thomsonii
  • Thomson's gazelle
   Eudorcas thomsonii
  • Thomson's gazelle
   Eudorcas thomsonii
  • Thomson's gazelle
   Eudorcas thomsonii
  • elegant crested tinamou
   Eudromia elegans
  • elegant crested tinamou
   Eudromia elegans
  • common koel
   Eudynamys scolopaceus
  • rockhopper penguin
   Eudyptes chrysocome
  • rockhopper penguin
   Eudyptes chrysocome
  • rockhopper penguin
   Eudyptes chrysocome
  • macaroni penguin
   Eudyptes chrysolophus
  • little penguin
   Eudyptula minor
  • little penguin
   Eudyptula minor
  • little penguin
   Eudyptula minor
  • ochre-flanked tapaculo
   Eugralla paradoxa