Chordatachordates


  • prehensile-tailed hutia
   Mysateles prehensilis
  • prehensile-tailed hutia
   Mysateles prehensilis
  • New Zealand lesser short-tailed bat
   Mystacina tuberculata
  • New Zealand lesser short-tailed bat
   Mystacina tuberculata
  • New Zealand lesser short-tailed bat
   Mystacina tuberculata
  • New Zealand lesser short-tailed bat
   Mystacina tuberculata
  • white-tailed mouse
   Mystromys albicaudatus
  • white-tailed mouse
   Mystromys albicaudatus
  • white-tailed mouse
   Mystromys albicaudatus
  • white-tailed mouse
   Mystromys albicaudatus
  • white-tailed mouse
   Mystromys albicaudatus
  • white-tailed mouse
   Mystromys albicaudatus
  • sucker-footed bat
   Myzopoda aurita
  • sucker-footed bat
   Myzopoda aurita
  • sucker-footed bat
   Myzopoda aurita