Insectainsects


  • Eupithecia absinthiata
  • Eupithecia columbiata
  • Eupithecia cretaceata
  • Eupithecia miserulata
  • Eupithecia satyrata
  • Euplexia benesimilis
  • Euplexia benesimilis
  • Eupsilia morrisoni
  • Eupsilia morrisoni
  • Eupsilia morrisoni
  • Eupsilia morrisoni
  • Eupsilia morrisoni
  • Eupsilia sidus
  • Eupsilia tristigmata
  • Eupsilia vinulenta