Vertebratavertebrates


  • marsh shrew
   Sorex bendirii
  • marsh shrew
   Sorex bendirii
  • marsh shrew
   Sorex bendirii
  • marsh shrew
   Sorex bendirii
  • Laxmann's shrew
   Sorex caecutiens
  • Laxmann's shrew
   Sorex caecutiens
  • Laxmann's shrew
   Sorex caecutiens
  • Laxmann's shrew
   Sorex caecutiens
  • Laxmann's shrew
   Sorex caecutiens
  • Laxmann's shrew
   Sorex caecutiens
  • Laxmann's shrew
   Sorex caecutiens
  • cinereus shrew
   Sorex cinereus
  • cinereus shrew
   Sorex cinereus
  • cinereus shrew
   Sorex cinereus
  • cinereus shrew
   Sorex cinereus