Vertebratavertebrates


  • flat-skulled shrew
   Sorex roboratus
  • flat-skulled shrew
   Sorex roboratus
  • flat-skulled shrew
   Sorex roboratus
  • flat-skulled shrew
   Sorex roboratus
  • flat-skulled shrew
   Sorex roboratus
  • Saussure's shrew
   Sorex saussurei
  • Saussure's shrew
   Sorex saussurei
  • Saussure's shrew
   Sorex saussurei
  • Saussure's shrew
   Sorex saussurei
  • Saussure's shrew
   Sorex saussurei
  • Saussure's shrew
   Sorex saussurei
  • Saussure's shrew
   Sorex saussurei
  • Shinto shrew
   Sorex shinto
  • Shinto shrew
   Sorex shinto
  • Shinto shrew
   Sorex shinto