Lepidoptera


  • Parapoynx maculalis
  • Parapoynx obscuralis
  • Pediasia trisecta
  • Peridroma saucia
  • Peridroma saucia
  • Peridroma saucia
  • Peridroma saucia
  • Peridroma saucia
  • Peridroma saucia
  • Perispasta caeculalis
  • Pero honestaria
  • Petrophila bifascialis
  • Petrophila bifascialis
  • Petrophila fulicalis
  • Petrophila fulicalis