Lepidoptera


  • Eugonobapta nivosaria
  • Eulithis diversilineata
  • Eulithis diversilineata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis explanata
  • Eulithis gracilineata
  • Eulithis serrataria
  • Eulogia ochrifrontella
  • Eulogia ochrifrontella