Lepidoptera


  • Desmia funeralis
  • Desmia maculalis
  • Diachrysia balluca
  • Diaethria candrena
  • Dichomeris georgiella
  • Dichomeris georgiella
  • Dichomeris inversella
  • Dichomeris inversella
  • Dichomeris nonstrigella
  • Dichrorampha bittana
  • Dichrorampha bittana
  • Dicymolomia julianalis
  • Dioryctria resinosella
  • Dioryctria resinosella
  • Dioryctria zimmermani