Amniotaamniotes


  • mountain goat
   Oreamnos americanus
  • mountain goat
   Oreamnos americanus
  • mountain goat
   Oreamnos americanus
  • mountain goat
   Oreamnos americanus
  • mountain goat
   Oreamnos americanus
  • mountain goat
   Oreamnos americanus
  • duck-billed platypus
   Ornithorhynchus anatinus
  • duck-billed platypus
   Ornithorhynchus anatinus
  • duck-billed platypus
   Ornithorhynchus anatinus
  • duck-billed platypus
   Ornithorhynchus anatinus
  • duck-billed platypus
   Ornithorhynchus anatinus
  • duck-billed platypus
   Ornithorhynchus anatinus
  • duck-billed platypus
   Ornithorhynchus anatinus
  • duck-billed platypus
   Ornithorhynchus anatinus
  • variable pocket gopher
   Orthogeomys heterodus