Deuterostomiadeuterostomes


  • Eurasian tree sparrow
   Passer montanus
  • Eurasian tree sparrow
   Passer montanus
  • Eurasian tree sparrow
   Passer montanus
  • Eurasian tree sparrow
   Passer montanus
  • Eurasian tree sparrow
   Passer montanus
  • Eurasian tree sparrow
   Passer montanus
  • Eurasian tree sparrow
   Passer montanus
  • Eurasian tree sparrow
   Passer montanus
  • Eurasian tree sparrow
   Passer montanus
  • rufous sparrow
   Passer motitensis
  • savannah sparrow
   Passerculus sandwichensis
  • savannah sparrow
   Passerculus sandwichensis
  • savannah sparrow
   Passerculus sandwichensis
  • savannah sparrow
   Passerculus sandwichensis
  • savannah sparrow
   Passerculus sandwichensis