Deuterostomiadeuterostomes


  • Florida Box Turtle
   Terrapene carolina
  • Ornate Box Turtle
   Terrapene ornata
  • Ornate Box Turtle
   Terrapene ornata
  • Ornate Box Turtle
   Terrapene ornata
  • Ornate Box Turtle
   Terrapene ornata
  • Ornate Box Turtle
   Terrapene ornata
  • Ornate Box Turtle
   Terrapene ornata
  • Ornate Box Turtle
   Terrapene ornata
  • Ornate Box Turtle
   Terrapene ornata
  • Ornate Box Turtle
   Terrapene ornata
  • slaty-bellied tesia
   Tesia olivea
  • Testudines
  • Hermann’s Tortoise
   Testudo hermanni
  • Egyptian Tortoise (werneri
   Testudo kleinmanni
  • four-horned antelope
   Tetracerus quadricornis