Deuterostomiadeuterostomes


  • Blue-spotted rockcod
   Cephalopholis miniata
  • bay duiker
   Cephalophus dorsalis
  • Jentink's duiker
   Cephalophus jentinki
  • black duiker
   Cephalophus niger
  • Ogilby's duiker
   Cephalophus ogilbyi
  • red-flanked duiker
   Cephalophus rufilatus
  • yellow-backed duiker
   Cephalophus silvicultor
  • yellow-backed duiker
   Cephalophus silvicultor
  • yellow-backed duiker
   Cephalophus silvicultor
  • yellow-backed duiker
   Cephalophus silvicultor
  • zebra duiker
   Cephalophus zebra
  • zebra duiker
   Cephalophus zebra
  • zebra duiker
   Cephalophus zebra
  • zebra duiker
   Cephalophus zebra
  • bare-necked umbrellabird
   Cephalopterus glabricollis